Twitter Facebook Flickr Dribbble
Call us Free: +91-9919543489

LIST OF TEACHING STAFF

Sr. No.

Name

 Department

Teacher Code

 

1

ANIL KUMAR SINGH

Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka

AYDG00394

More information

2

RAVI CHAHAR

Agad Tantra avum Vidhi Vaidyaka

AYAT00004

More information

3

SANJAY PANDEY

Ayurved Samhita & Siddhant

AYSN00002

More information

4

ASHOK KUMAR AGRAHARI

Ayurved Samhita & Siddhant

AYSS01062

More information

5

SATYA PRAKASH GUPTA

Ayurved Samhita & Siddhant

AYSS01018

More information

6

KANHAIYA AGRAWAL

Dravyaguna Vigyana

AYDG01159

More information

7

AVANISH PANDEY

Dravyaguna Vigyana

AYDG00024

More information

8

PRIYANKA GAUTAM

Dravyaguna Vigyana

AYDG00976

More information

9

ATUL KUMAR BARANWAL

Kaumarbhritya -Bala Roga

AYKB00138

More information

10

AMRITA CHAUDHARY

Kaumarbhritya -Bala Roga

AYKB00005

More information

11

NIRMAL KUMAR

Kayachikitsa

 AYKC02176

More information

12

AMIT KUMAR VAIBHAV

Kayachikitsa

AYKC02236

More information

13

DURGESH SINGH

Kayachikitsa

AYKC01548

More information

14

KUMUD GUPTA

Kayachikitsa

AYKC01538

More information

15

RENU SINGH

Kriya Sharir

AYSS00351

More information

16

DR MD ISRAIL

Kriya Sharir

AYKS00693

More information

17

PANKAJ LAL SINGH PAWAR

Panchakarma

AYKC00602

More information

18

ASHISH TRIPATHI

Panchakarma

AYPK00016

More information

19

LAVI AGRAWAL

Prasuti & Stri Roga

AYPS00005

More information

20

MONIKA GUPTA

Prasuti & Stri Roga

AYPS00042

More information

21

PANKAJ DWIVEDI

Rachana Sharir

AYST00764

More information

22

MANORAMA MISHRA

Rachana Sharir

AYRS00637

More information

23

ARCHANA SINHA

Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana

AYRB00846

More information

24

SUPRIYA SHIVAJI GAWALKAR

Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana

AYRB00938

More information

25

NOVESH KOHLE

Rog Nidan avum Vikriti Vigyan

AYKC00087

More information

26

VIKAS SINGH

Rog Nidan avum Vikriti Vigyan

AYRN00436

More information

27

SUSHIL TIWARI

Shalakya Tantra

AYSK00617

More information

28

UMMED SINGH

Shalakya Tantra

AYSK00007

More information

29

SUDARSHAN PANDEY

Shalyatantra + (Ksharsutra Lab.)

AYST00014

More information

30

ANIL KUMAR TRIPATHI

Shalyatantra + (Ksharsutra Lab.)

AYST01209

More information

31

GOPAL CHAUBEY

Swasthavritta & Yoga

AYSV00359

More information

32

RAJESH DUTTA TIWARI

Swasthavritta & Yoga

AYKC02024

More information

33

ANIL TRIPATHI

Yoga Teacher

 

More information